Spring naar de inhoud
Basisopleiding Aromatherapie & Aromatische Plantenextracten (7e editie) -20% Vroegboekkorting t.e.m. 31 mei 2024 Programma en inschrijven

Privacybeleid

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de activiteiten van Geert De Vuyst, Otegemstraat 38A bus 2, B-8550 Zwevegem, België, onderneming BE0825999441, hiernavolgend “GDV” genoemd, en de werking van haar websites (geertdevuyst.be, geertdevuyst.com, geertdevuyst.fr, aroma.news, aroma-revue.fr, aroma-tijdschrift.be), hiernavolgend “Websites” genoemd, is onderworpen aan:

 • de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”, Algemene Verordening Gegevensbescherming; GDPR: General Data Protection Regulation).

Voorheen:

 • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), opgeheven door de eerder genoemde Wet van 30 juli 2018;
 • zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens);
 • zoals gewijzigd door de Wet van 26 februari 2003 (betreffende het statuut, de samenstelling en de bevoegdheden van de Privacycommissie en de oprichting van de sectorale comités).

Verwerkingsmodaliteiten

Informatie van personen (“Gebruiker”) wordt verzameld aan de hand van online formulieren en wordt door GDV opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden. Deze informatie betreft: namen, voornamen, adressen, telefoonnummers, ondernemingsnummers, namen van bedrijven en organisaties, individuele e-mailadressen.

Als “Gebruiker” dien je akkoord te gaan met dit Privacybeleid om een overeenkomst aan te gaan met GDV. De opslag en verwerking van de informatie gebeurt op een contractuele basis, met andere woorden ze is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen GDV en de “Gebruiker”.

De overeenkomst betreft:

 • Massagepraktijk: het maken van online reservaties
 • Opleidingen: het online inschrijven voor deelname aan een opleiding en het online inschrijven op e-mail alerts om op de hoogte te worden gehouden van opleidingen die nog niet ingepland zijn
 • Nieuwsbrief: het abonneren op de elektronische nieuwsbrief
 • Webshop: het verwerken van online bestellingen en het online inschrijven op e-mail alerts om de hoogte te worden gehouden van producten die nog niet beschikbaar zijn.

De genoemde informatie wordt opgeslagen en bewaard zolang deze vereist is voor de uitvoering van de genoemde overeenkomsten, inclusief administratieve, wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De genoemde informatie wordt verzameld via de door HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) beveiligde Websites, opgeslagen op servers van de “Verwerker” (zie verder) die hiervoor de nodige veiligheidsvoorzieningen treft.

Doeleinden van de verwerking

GDV gebruikt de verzamelde gegevens van personen en organisaties voor de uitvoering van haar activiteiten, namelijk:

 • Events: opleidingen, workshops en Aroma Talks: het registreren en verwerken van online inschrijvingen,
 • Nieuwsbrief: het versturen van de elektronische nieuwsbrief,
 • Webshop: de verkoop van diensten en producten,
 • Aroma Quiz: het beheer van de quizzen.

Ontvangers van de gegevens

GDV is de ontvanger van de gegevens. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden, met uitzondering van de hieronder genoemde “Verantwoordelijke voor de verwerking” en de genoemde “Verwerker”.

Verantwoordelijke voor de verwerking (data controller)

Onder verantwoordelijke voor de verwerking wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Geert De Vuyst, Otegemstraat 38A bus 2, B-8550 Zwevegem, België, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking.

De gebruiker kan rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking indien zij/hij vragen heeft betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en indien zij/hij meent dat het privacybeleid niet wordt nageleefd. Dit kan via volgend e-mailadres: hello [at] geertdevuyst.be

Verwerker (data processor)

Onder verwerker wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Website: persoonsgegevens worden opgeslagen op computerinfrastructuur in beheer van Combell, Skaldenstraat 121, B-9042 Gent, België, onderneming 0541.977.701

Nieuwsbrief: persoonsgegevens worden opgeslagen op computerinfrastructuur in beheer van Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA en Mailjet/Sinch Email, Lindhagensgatan 112, 112 51 Stockholm, Sweden.

Elektronische betalingen worden verwerkt door CardGate B.V., met registratie in Nederland onder KvK-nummer 17193764, adres Maaskade 1, 5347 KD Oss, Nederland en door SumUp Payments Ltd., een geautoriseerde betaalinstelling met Company ID: 0783 6562, adres 32 – 34 Great Marlborough St., W1F 7JB London, UK

Rechten van de gebruiker

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met haar/zijn persoonsgegevens.

Het inzagerecht verleent de gebruiker het recht om toegang en inzage te krijgen in de gegevens die door GDV worden verzameld.

Het correctierecht verleent aan de gebruiker het recht op toegang tot en op verbetering van de persoonsgegevens die op haar/hem betrekking hebben.

Het verzetsrecht verleent de gebruiker het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van haar/zijn persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

De “AVG” verleent de gebruiker het recht om op verzoek en kosteloos alle haar/zijn betreffende informatie te laten wissen.

Om de genoemde rechten uit te oefenen stuurt de gebruiker een brief naar de hoger genoemde “Verantwoordelijke voor de verwerking” of via e-mail naar hello [at] geertdevuyst.be, met een scan of een kopie van het identiteitsbewijs van de gebruiker, met daarop de handtekening van de gebruiker.

Cookiebeleid

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is informatie die door onze website naar je browser kan worden gezonden, waarna deze door je browser in je systeem kan worden opgeslagen.

Als de “Gebruiker” geen cookies van de “Websites” wil accepteren, kan hij/zij zijn browserinstellingen configureren om de installatie van cookies te weigeren. Houd er echter rekening mee dat het weigeren van het installeren van een cookie de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk kan maken.

Indien je vragen mocht hebben met betrekking tot cookies kan je contact met ons opnemen op volgend e-mailadres: hello [at] geertdevuyst.be

a/ Strikt noodzakelijke cookies

Inloggen

Indien je wenst in te loggen op de website, gebruiken we cookies om je geïdentificeerde verbinding te waarborgen:

cookies beginnend met wordpress_, wp-, pwd_redirect_

Aankopen op de webshop en inschrijven op events

Om een beveiligde verwerking van je aankoop of inschrijving te garanderen, gebruiken we de volgende cookies:

shop_cookie_nl

Akkoord cookiebeleid

Bij je eerste bezoek (op een gegeven computer, met een gegeven internet navigator), brengen we je op de hoogte van dit Cookiebeleid. Indien je deze boodschap sluit, verklaar je je impliciet akkoord met deze Cookiebeleid. Om te vermijden dat we je herhaaldelijk dezelfde boodschap tonen, slaan we je akkoord op in een cookie:

cookie_notice_accepted

b/ Prestatiebevorderende cookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, met als doel het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren. We gebruiken Google Analytics: Universal Analytics.

Cookies beginnend met _ga, _gat

Indien je deze functie niet wenst, kan je de “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

c/ Functionaliteitscookies

Aankopen met een cadeaubon

Wanneer de Gebruiker de website bezoekt met een link die een cadeaubon nummer bevat, gebruiken we de volgende cookies:

shop_voucher_cookie_nl, shop_certif_cookie_nl

Aankopen via het Affiliatie Programma

Wanneer de Gebruiker de website bezoekt met een link die een affilitatie nummer bevat, gebruiken we de volgende cookies:

shop_referral_cookie_nl

Wijzigingen van dit privacybeleid

GDV behoudt zich het recht voor het privacybeleid onder dewelke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wanneer je gebruik maakt van deze website ben je gebonden aan deze wijzigingen en behoor je kennis genomen te hebben van het privacybeleid.