Spring naar de inhoud
Zomerpromotie -20 EUR Video on-demand opleiding: Essentiële oliën aankopen: kwaliteit en duurzaamheid. Programma en boek

Licentieovereenkomst en garantie voor eindgebruikers – digitale publicaties

Onder hierna genoemd “UITGEVER” wordt verstaan Geert De Vuyst, onderneming BE 0825.999.441, uitgever van digitale publicaties en elektronische boeken (e-book), hierna genoemd “BOEK”.

1 Licentieverlening

De UITGEVER verleent je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om het BOEK te gebruiken volgens de hierin vermelde voorwaarden.

Deze Licentieovereenkomst staat je toe om het BOEK uitsluitend voor individueel gebruik op al je apparaten op te slaan.

2 Beperkingen

Zijn expliciet uitgesloten:

(1) het delen, doorverkopen, verhuren, toewijzen, time sharen, distribueren of overdragen aan een andere persoon van het gehele BOEK of van een deel van het BOEK, of van rechten die hieronder worden verleend;

(2) het BOEK dupliceren, met uitzondering van het maken van een enkele back-up of archiefkopie;

(3) eigendomsvermeldingen, labels of markeringen van het BOEK verwijderen;

(4) het BOEK overdragen of in sublicentie geven aan derden of aan een andere partij.

3 Bescherming van intellectueel eigendom

Het e-boek is eigendom van de UITGEVER en wordt beschermd door Belgische en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. De UITGEVER behoudt zich alle rechten op het BOEK voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend. Deze licentie en je recht om het BOEK te gebruiken worden automatisch beëindigd als je een deel van deze Licentieovereenkomst schendt. In geval van beëindiging moet je het origineel en eventuele kopieën van het BOEK van al je apparaten verwijderen.

4 Beperkte garantie

De UITGEVER garandeert dat de BOEK bestanden, waarvan je een kopie mag downloaden of die via e-mail verstuurd worden, vrij zijn van defecten in de operationele zin dat ze kunnen worden gelezen door een PDF-lezer zoals Adobe® Acrobat® Reader®. Naast deze uitdrukkelijke beperkte garantie geeft de UITGEVER geen garanties en ontvang je geen garanties, zij het expliciet, impliciet, wettelijk of in elke communicatie met jezelf en wijst UITGEVER specifiek elke andere garantie af, inclusief de impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

5 Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval is de UITGEVER aansprakelijk voor enige schade, ongeacht of die voortvloeit uit een onrechtmatige daad, inclusief alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van gegevens en supplementaire kosten die voortvloeien uit het gebruik van het BOEK of de onmogelijkheid om het BOEK te gebruiken.

6 Algemeen

Deze Licentieovereenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen jezelf en de UITGEVER en vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het BOEK.

Op deze Licentieovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

De enige geldige en juridisch bindende versie van deze Licentieovereenkomst is het Nederlandstalig origineel.

De huidige versie is in voege getreden op 1 april 2023 en blijft onbeperkt geldig tot een recentere versie ter beschikking wordt gesteld.

Bijgewerkt op 6 mei 2023. Deze tekst vervangt alle voorgaande voorwaarden.