Spring naar de inhoud
Opleiding Zwangerschaps- en postnatale massage (Niveau 2) in Lauwe (België) op 28 feb., 7 en 14 maart 2023 Info & inschrijven

Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden

De websites van Geert De Vuyst (geertdevuyst.be, geertdevuyst.fr) (de “Websites”) worden tot je beschikking gesteld door de uitgever (de “Uitgever”) Geert De Vuyst, Otegemstraat 38/A201, B-8550 Zwevegem, België, onderneming BE-0825.999.441, onder de volgende voorwaarden.

Door de Websites te gebruiken, word je (de “Gebruiker”) geacht deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Disclaimer – Aansprakelijkheid voor de inhoud

De informatie op deze Websites is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De Websites geven geen medisch advies. De informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en ander materiaal op de Websites is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Geen enkel materiaal op de Websites is bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan je arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als je vragen hebt over een medische aandoening of behandeling en negeer nooit professioneel medisch advies of stel het zoeken daarvan nooit uit vanwege iets dat je op de Websites hebt gelezen.

De Uitgever van de Websites heeft de Websites met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade door misinterpretatie, eventuele onjuistheden of onvolledigheid.

De Uitgever van de Websites kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd, noch de inhoud en het bestaan van andere gepubliceerde informatie waarnaar op de Websites wordt verwezen.

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de Websites zijn door het auteursrecht beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van de website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende auteurs.

Koppelingen naar Websites van derden

Koppelingen naar websites van derden impliceren niet dat de Uitgever van de Websites de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de Uitgever, aangezien de Uitgever geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de Uitgever niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op de gekoppelde sites bevinden.

Privacybeleid

Het onderstaand Privacybeleid maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

De Uitgever van de Websites behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden onder dewelke de Websites wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wanneer je gebruik maakt van de Websites ben je gebonden aan deze wijzigingen en behoor je kennis genomen te hebben van de Gebruiksvoorwaarden.

Privacybeleid

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de activiteiten van Geert De Vuyst (geertdevuyst.be, geertdevuyst.com, geertdevuyst.fr) en de werking van haar websites, hiernavolgend “GDV” genoemd, handelsnaam van Geert De Vuyst, Otegemstraat 38A bus 2, B-8550 Zwevegem, België, onderneming BE-0825.999.441, is onderworpen aan:

 • de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 • de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”, Algemene Verordening Gegevensbescherming; GDPR: General Data Protection Regulation).

Voorheen:

 • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), opgeheven door de eerder genoemde Wet van 30 juli 2018;
 • zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens);
 • zoals gewijzigd door de Wet van 26 februari 2003 (betreffende het statuut, de samenstelling en de bevoegdheden van de Privacycommissie en de oprichting van de sectorale comités).

Verwerkingsmodaliteiten

Informatie van personen (“Gebruiker”) wordt verzameld aan de hand van online formulieren en wordt door GDV opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden. Deze informatie betreft: namen, voornamen, adressen, telefoonnummers, ondernemingsnummers, namen van bedrijven en organisaties, individuele e-mailadressen.

Als “Gebruiker” dien je akkoord te gaan met dit Privacybeleid om een overeenkomst aan te gaan met GDV. De opslag en verwerking van de informatie gebeurt op een contractuele basis, met andere woorden ze is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen GDV en de “betrokken persoon”. De overeenkomst betreft:

 • Praktijk: het maken van online reservaties
 • Opleidingen: het online inschrijven voor deelname aan een opleiding en het online inschrijven om op de hoogte te worden gehouden van opleidingen die nog niet ingepland zijn
 • Nieuwsbrief: het abonneren op de elektronische nieuwsbrief
 • Webshop: het verwerken van online bestellingen

De genoemde informatie wordt opgeslagen en bewaard zolang deze vereist is voor de uitvoering van de genoemde overeenkomsten, inclusief administratieve, wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De genoemde informatie wordt verzameld via de door HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) beveiligde websites van GDV, opgeslagen op servers van de “Verwerker” (zie verder) die hiervoor de nodige veiligheidsvoorzieningen treft.

Doeleinden van de verwerking

GDV gebruikt de verzamelde gegevens van personen en organisaties voor de uitvoering van haar activiteiten, namelijk:

 • Opleidingen, workshops en Aroma Talks: het registreren en verwerken van online inschrijvingen en online vragen om op de hoogte te worden gehouden van opleidingen die nog niet ingepland zijn
 • Nieuwsbrief: het versturen van de elektronische nieuwsbrief

Ontvangers van de gegevens

GDV is de ontvanger van de gegevens. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden, met uitzondering van de hieronder genoemde “Verantwoordelijke voor de verwerking” en de genoemde “Verwerker”.

Verantwoordelijke voor de verwerking (data controller)

Onder “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Geert De Vuyst, Otegemstraat 38A bus 2, B-8550 Zwevegem, België, treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking”.

De gebruiker kan rechtstreeks contact opnemen met de “Verantwoordelijke voor de verwerking” indien zij/hij vragen heeft betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en indien zij/hij meent dat het privacybeleid niet wordt nageleefd. Dit kan via volgend e-mailadres: hello [at] geertdevuyst.be

Verwerker (data processor)

Onder “verwerker” wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

 • Website: persoonsgegevens worden opgeslagen op computerinfrastructuur in beheer van Combell, Skaldenstraat 121, B-9042 Gent, België, onderneming 0541.977.701
 • Nieuwsbrief: persoonsgegevens worden opgeslagen op computerinfrastructuur in beheer van Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 • Elektronische betalingen worden verwerkt door CardGate B.V., met registratie in Nederland onder KvK-nummer 17193764, adres Maaskade 1, 5347 KD Oss, Nederland en door SumUp Payments Ltd., een geautoriseerde betaalinstelling met Company ID: 0783 6562, adres 32 – 34 Great Marlborough St., W1F 7JB London, UK

Rechten van de gebruiker

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met haar/zijn persoonsgegevens.

 • Het inzagerecht verleent de gebruiker het recht om toegang en inzage te krijgen in de gegevens die door GDV worden verzameld.
 • Het correctierecht verleent aan de gebruiker het recht op toegang tot en op verbetering van de persoonsgegevens die op haar/hem betrekking hebben.
 • Het verzetsrecht verleent de gebruiker het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van haar/zijn persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

De “AVG” verleent de gebruiker het recht om op verzoek en kosteloos alle haar/zijn betreffende informatie te laten wissen.

Om de genoemde rechten uit te oefenen stuurt de gebruiker een brief naar de hoger genoemde “Verantwoordelijke voor de verwerking” of via e-mail naar hello [at] geertdevuyst.be, met een scan of een kopie van het identiteitsbewijs van de gebruiker, met daarop de handtekening van de gebruiker.

Cookiebeleid

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is informatie die door onze website naar je browser kan worden gezonden, waarna deze door je browser in je systeem kan worden opgeslagen.

Als de “Gebruiker” geen cookies van de “Websites” wil accepteren, kan hij/zij zijn browserinstellingen configureren om de installatie van cookies te weigeren. Houd er echter rekening mee dat het weigeren van het installeren van een cookie de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk kan maken.

Strikt noodzakelijke cookies

Inloggen

Indien je wenst in te loggen op de website, gebruikt WordPress (het CMS systeem waarop deze website is gebouwd) cookies om je geïdentificeerde verbinding te waarborgen.

Cookies: beginnend met wordpress_ of wp-

Akkoord cookiebeleid

Bij je eerste bezoek (op een gegeven computer, met een gegeven internet navigator), brengen we je op de hoogte van dit Cookiebeleid. Indien je deze boodschap sluit, verklaar je je impliciet akkoord met deze Cookiebeleid. Om te vermijden dat we je herhaaldelijk dezelfde boodschap tonen, slaan we je akkoord op in een cookie.

Cookies: cookie_notice_accepted

Prestatiebevorderende cookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, met als doel het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren. We gebruiken Google Analytics: Universal Analytics. Indien je deze functie niet wenst, kan je de “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies: _ga, _gat

Functionaliteitscookies

Individuele voorkeuren

Deze cookies dienen om je te helpen je bezoek aan de website af te stemmen op je individuele voorkeuren (zoals taalkeuze). Je kan ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door je browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan tot gevolg hebben dat je geen toegang hebt tot een bepaalde inhoud van de website.

Cookies: niet van toepassing

Indien je nog verdere vragen mocht hebben met betrekking tot cookies kan je contact met ons opnemen op volgend e-mailadres: hello [at] geertdevuyst.be

Wijzigingen van dit privacybeleid

GDV behoudt zich het recht voor het privacybeleid onder dewelke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wanneer je gebruik maakt van deze website ben je gebonden aan deze wijzigingen en behoor je kennis genomen te hebben van het privacybeleid.